سایر روش های واریز:

شماره حساب : 

0106210847004

شماره کارت :

6037991199511068

به نام موسسه فرهنگی شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی